Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Gezonde burgers die vanuit eigen kracht een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Beleidsvoornemens

De GGD ziet de volgende relevante maatschappelijke ontwikkelingen:

 • Zorg voor jezelf (burgerkracht) en elkaar, de focus van de GGD ligt op de hele levenslijn.
 • De GGD weet de kwetsbare burgers te vinden, op te vangen en te begeleiden.
 • De GGD speelt in op de on-line maatschappij.
 • Samen met de veiligheidsregio wordt er gewerkt aan vergroten van de zelfredzaamheid en risicogerichtheid van burgers en bedrijven.
 • Daarnaast zijn er beleidsuitdagingen op het gebied van infectieziekten, de omgevingswet, jeugdgezondheidszorg en het nieuwe toezicht kinderopvang.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 1.382.642 (inclusief Jeugd gezondheidszorg 0-4 jarigen en extra contactmoment adolescenten, exclusief Technisch Hygiëne Zorg)
Begroting 2016: € 1.386.493
Begroting 2017: € 1.400.274

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 3.616.000
31 december 2015   € 5.090.000
1 januari 2017       € 4.534.285
31 december 2017   € 4.332.637

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 12.935.000
31 december 2015   € 12.973.000
1 januari 2017      € 12.573.000
31 december 2017   € 12.260.000

Resultaat

2015         € 1.473.895
2017         € 0

Risico’s

 1. Doorvoering van de flexibilisering en vermindering van de plustaken kan leiden tot ongedekte vaste kosten.
 2. Besluitvorming rondom basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zal waarschijnlijk leiden tot een begrotingswijziging.
 3. Er is een hogere indexering toegepast dan in de richtlijnen was opgenomen. Het is onduidelijk of deze indexering noodzakelijk is.
 4. De opbouw van de reserves en voorzieningen is niet conform de spelregels van de nota verbonden partijen.
 5. De bedrijfsrisico’s zijn niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Daardoor kan geen goed beeld gevormd worden van de impact van deze risico’s.

Effect op  kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Dit samenwerkingsverband is een wettelijk verplichting op basis van de Wet publieke gezondheid. Het is onze plicht om deze instelling, samen met 17 andere gemeenten, in stand te houden. De gedachte achter dit samenwerkingsverband is wel dat het bundelen van krachten in één organisatie leidt tot kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Omdat dit is ingevoerd vanuit een wettelijke verplichting is niet concreet te maken wat dit aan (financiële) besparingen oplevert. Stelling is wel dat als individuele gemeenten deze taken zelf moeten uitvoeren, dit niet efficiënt en effectief zou zijn. Er is echter geen realistische vergelijking te maken waarmee besparingen in exacte bedragen kunnen worden aangetoond.

Richtlijnen kaders begroting 2018

 1. De GGD is in het leven geroepen om namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering te geven aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet. Van de GGD wordt verwacht dat zij vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op regionale en lokale uitdagingen waar gemeenten voor staan (bijvoorbeeld in relatie tot Wmo en Jeugdzorg) én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken).
 2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is meer keuzevrijheid voor gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/nieuwe taken per definitie aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders worden uitgevoerd. Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten worden.
 3. De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met het doel dat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zo zelfredzaam en zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. ‘Positieve gezondheid’ is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden vooral aangezet tot het voeren van eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en het sociaal netwerk. Voor burgers die dit niet kunnen levert de GGD, in samenwerking met ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.  
 4. De GGD zorgt voor prestatie-indicatoren die de belangrijkste te behalen resultaten voor haar taken in beeld brengen. In ieder geval voor het vernieuwde Basispakket Jeugdgezondheidszorg en rekening houdend met de verplichte indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).  

Register

Gemeenschappelijke Regeling GGD West Brabant

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Wet publieke gezondheid (artikel 14)

Doel regeling

Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Het samenwerkingsverband beheert de GGD West-Brabant.

Reden aangaan verbinding

Op grond van de Wet publieke gezondheid bestaat de verplichting om een GGD in stand te houden.

Bevoegdheden

De GGD is, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en andere relevante wetgeving op het terrein van de openbare volksgezondheid, belast met
a. het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid;
b. het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan;
c. het in opdracht van het GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) -bestuur uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, welke contractueel worden vastgelegd;
d. het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen.

Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etten-Leur

Ingediende zienswijze GGD

Besluit Algemeen Bestuur GGD

Flexibilisering:
Wij missen in de beleidsbegroting van de GGD een duidelijke visie op flexibilisering van het gehele takenpakket. Het betreft een beweging die in voorgaande jaren is ingezet en in de beleidsbegroting 2017 van de GGD alleen wordt benoemd bij jeugdgezondheidszorg en technische hygiënezorg. Gemeenten hebben behoefte aan meer keuzevrijheid en flexibelere GGD producten en –diensten over de gehele linie. Wij verwachten in de toekomst ook ten aanzien van de dienstverlening van de GGD meer marktwerking. Het is van belang daar rekening mee te houden. Dit moet zichtbaar worden in de komende beleidsbegrotingen.

U geeft aan in de beleidsbegroting van de GGD een duidelijke visie op flexibilisering van het gehele takenpakket. U wilt dat dit meer zichtbaar wordt in beleidsbegroting. Dit doen we door de implementatie van uitkomsten van een flexibiliseringstraject dat we met gemeenten en partners uit het veld hebben afgerond eind 2015 en we hebben de resultaten hiervan geborgd in de bedrijfsvoering van de GGD en gemeenten. Samen met onze gemeenten blijven we goed in gesprek over de flexibiliteit rondom preventieprogramma's en het verbinden van de publieke gezondheid aan de verschillende lokale netwerken.

Nieuw basistakenpakket jeugdgezondheidszorg:
In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg doen wij hierbij geen uitspraak over de inhoud van de jeugdgezondheidszorg en de geraamde kosten jeugdgezondheidszorg zoals vermeld in de beleidsbegroting 2017 van de GGD. Wij wachten wat dat betreft de besluitvorming over het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg af. Overigens zijn wij van mening, dat deze besluitvorming te allen tijde dient te leiden tot een begrotingswijziging als gevolg van het verdwijnen van het maatwerk gedeelte en het realiseren van een basistakenpakket met plustaken. In de aangepaste beleidsbegroting 2017 van de GGD dient het onderscheid in basistaken en plustaken zowel inhoudelijk als financieel tot uitdrukking te komen.

Over het vernieuwde basispakket JGZ vroeg u ons in de beleidsbegroting inzichtelijk te maken wat de implicaties van het besluit rondom het nieuwe basispakket JGZ zijn. Het bestuur heeft besloten dat 2017 een overgangsjaar is en dat eventuele inhoudelijke en financiële wijzigingen pas later beslag krijgen.

Indexering:
Indexering is niet conform het in de richtlijnen opgenomen prijsindexeringspercentage van 0,5%. Niet duidelijk is of de toegepaste indexering ook echt nodig is. Het jaarrekeningresultaat is € 1.474.000 positief.

Over de indexering geeft u aan: indexering is niet conform het in de richtlijnen opgenomen prijsindexeringspercentage van 0,5%. Niet duidelijk is of de toegepaste indexering ook echt nodig is. Het jaarrekeningresultaat is € 1.474.000 positief. Wij vinden een uniforme indexering voor alle verbonden partijen ook reëel, maar dan graag met een berekening met terugwerkende kracht naar 2 jaar op basis van werkelijke indexcijfers.

Reserves en voorzieningen:
De opbouw van de reserves en voorzieningen is niet conform de spelregels van de nota Verbonden Partijen. Dit is duidelijk beschreven in spelregel 5 van de nota.

Er is uitvoerig stilgestaan bij de rol van de Nota Verbonden Partijen. Wij zeggen u toe dat de afspraken uit de Nota Verbonden Partijen in afstemming met de (Raads)werkgroep worden toegepast.

Uw zienswijzen op onze jaarstukken 2015 spitsten zich vooral toe op het voorstel rondom reserves en voorzieningen. Toegezegd is dat tijdens het Algemeen Bestuur van 6 oktober nog eens uitvoerig wordt stilgestaan bij reserves en voorzieningen.

Risico’s:
De risico’s zijn niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Daardoor kan geen goed beeld gevormd worden van de impact van deze risico’s. De risicoberekening dient de basis te zijn voor het weerstandvermogen oftewel de algemene risico reserve.

U heeft ook gevraagd onze risico's te kwantificeren en dat hebben we doorgevoerd.

Reservepositie:
De reservepositie is hoog. Een discussie over de noodzaak hiervan is nodig. (Zoals ook is afgesproken in het Algemeen Bestuur  van 7 april 2016). Er zijn vraagtekens bij de bestemmingsreserves.

Jaarrekening 2015:
Een nadere onderbouwing van de bestemming van het resultaat is nodig. Op pagina 63 wordt wel de bestemming aangegeven, maar er wordt niet duidelijk gemaakt waarom de reserves nu precies moeten worden aangevuld. Als dit niet duidelijk gemaakt kan worden, moet het resultaat teruggegeven worden aan de gemeenten.

De jaarstukken 2015 zijn vastgesteld met aanpassing van de resultaatbestemming 5,6, en 7.

Beeldbepaling:
Hoe getrouw is het beeld op dit moment van de begroting, gezien het groot aantal incidentele baten/lasten over 2015. Volgt in 2016/2017 weer niet een positief resultaat?

U heeft ons ook gevraagd hoe getrouw het beeld op dit moment van de begroting is, gezien het groot aantal incidentele baten/lasten over 2015. Volgt in 2016/2017 weer niet een positief resultaat? Het betreffen incidentele baten en lasten die in de begroting 2017 niet terugkomen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio/ Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GHOR/GMV):
Hoe zijn de begrotingen van de GHOR en GMV verweven in de begroting van de GGD en wat zijn daarvan de gevolgen. En vertroebelt dit niet de zuiverheid van de begroting/exploitatie? Stel dat de GHOR een verlies leidt, gaat dit dan ten koste van de reserves van de GGD, oftewel de gemeentelijke bijdragen?

U hebt gevraagd aan te geven hoe de begrotingen van de GHOR en GMV verweven zijn in de begroting GGD en of dit de zuiverheid van de begroting/exploitatie vertroebelt. Wij kunnen u hierop antwoorden dat de cijfers van de GHOR ook worden opgenomen bij de Veiligheidsregio.
Ca 2 % van de kosten GHOR heeft betrekking op de GGD. De GMV betreft samenwerking met meerdere GGD’s, die delen in een eventueel verlies, dat dan ten laste komt van de voorziening GMV