Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Bijdragen aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters.

Beleidsvoornemens

Uitvoeren Leerplichtwet

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 25.954
Begroting 2016: € 21.711
Begroting 2017: € 22.258

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 131.000
31 december 2015   € 124.000
1 januari 2017       € 0
31 december 2017   € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 1.212.000
31 december 2015   € 1.279.000
1 januari 2017      € 1.000.000
31 december 2017   € 1.400.000

Resultaat

2015         € 124.384
2017         € 0    

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Leerplichtwet 1969, Wet van 6 december 2001 betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Doel regeling

Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

Reden aangaan verbinding

Efficiëntere, verbeterde en betrouwbaardere registratie.

Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit de regio mandateren de bevoegdheden op het gebied van uitvoeringsniveau 1 (registratie, art. 19 Leerplichtwet 1969) die aan hen zijn toegekend in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie aan het gemeenschappelijk orgaan.

Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etten-Leur

Ingediende zienswijze Leerplicht

Besluit portefeuillehoudersoverleg Leerplicht

Voor de begroting 2018 dient vóór 1 februari 2017 een Kaderbrief aan de gemeenten  te worden aangeboden en  daarin ook de indexering voor de meerjarenbegroting dient te worden opgenomen

Zienswijze is in acht genomen

Het opnemen van speerpunten voor 2017 in het programmaplan een goede ontwikkeling is

Zienswijze is in acht genomen

Voor de begroting 2018 wordt gevraagd een verschillenverklaring conform Besluit Begroting en Verantwoording op te nemen (begroting 2018 –begroting 2017 en begroting 2018 – rekening 2016)

Zienswijze is in acht genomen