Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

NV Brabant Water

Vestigingsplaats

Den Bosch

Beoogd effect

Winnen, zuiveren en distribueren van water voor huishoudens en bedrijfsleven

Beleidsvoornemens

Water leveren uit de beste bronnen. Deze waterlevering voor de toekomst veilig stellen door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Producten en diensten aanbieden op een hoog niveau. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving.

Bijdrage gemeente

55.211 aandelen

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 483.813.000
31 december 2015   € 524.465.000
1 januari 2017      geen informatie beschikbaar
31 december 2017   geen informatie beschikbaar

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 415.794.000
31 december 2015   € 397.332.000
1 januari 2017      geen informatie beschikbaar
31 december 2017   geen informatie beschikbaar

Resultaat

2015         € 40.652.000
2017         geen informatie beschikbaar

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

NV Brabant Water

Deelnemers

De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 60 gemeenten in het voorzieningsgebied van Brabant Water.

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten van Brabant Water

Doel

De uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening;
de uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening; en
het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.

Bevoegdheden

De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die met het doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het deelnemen in, het op andere wijze belang nemen in, het overnemen van, het samenwerken met en het beheer voeren over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap en voorts het financieren van en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden met een soortgelijk doel of aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap.