Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Vestigingsplaats

Breda

Beoogd effect

Eeuwigdurende nazorgverplichting ten aanzien van de (gesloten) Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen.

Beleidsvoornemens

Behartigen van zaken en activiteiten gericht op de eeuwigdurende nazorgverplichtingen van de 12 deelnemende gemeenten ten aanzien van de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 60.000
Begroting 2016: € 60.000
Begroting 2017: € 9.811

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 1.134.000
31 december 2015   € 1.098.000
1 januari 2017       € 1.134.000
31 december 2017   € 1.134.000

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 23.582.000
31 december 2015   € 24.434.000
1 januari 2017      € 24.580.000
31 december 2017   € 24.304.000

Resultaat

2015         € - 36.041
2017         € 0    

Risico’s

Met ingang van 2014 is de gemeenschappelijke regeling  onderworpen aan de Wet Schatkistbankieren. Deze wet heeft voor de gemeenschappelijke regeling een negatief effect op de beleggingsrendementen. Het verschil in rendement is ongeveer 0,5% oplopend tot 1,5%. Dit heeft directe gevolgen voor het op peil houden van de voorzieningen. De deelnemende gemeenten dragen hier financieel aan bij.

Register

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Wet milieubeheer

Doel regeling

De belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.

Reden aangaan verbinding

Met het oog op de nazorgverplichtingen van de gemeenten ten aanzien van de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen is het noodzakelijk dat de gemeenten blijvend samenwerken.

Bevoegdheden

Het zitting nemen in de Bestuursraad van het Provinciaal Nazorgfonds ter waarborging van het toezicht op de doelmatige aanwending van de voor de RSZ betaalde nazorggelden;
Het nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling inzake de eindafwerking en nazorg van de gesloten stortplaats Bavel-Dorst en Zevenbergen;
Een adequaat beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare fondsen/middelen.