Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Vestigingsplaats

Tilburg

Beoogd effect

Een doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, met behoud van een bestuurlijke en operationele verankering op lokaal niveau.

Beleidsvoornemens

De begroting van de Veiligheidsregio is opgebouwd langs de volgende 8 thema’s:
1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen
8. Algemene opbrengsten.
Via deze thema’s zet men zich actief in voor een veilige samenleving door:
- slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg te bieden
- verantwoord om te gaan met de risico’s
- organisatieontwikkeling (onder andere extern gericht, zoeken van samenwerking),
- adequate informatie en communicatie

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 1.985.591
Begroting 2016: € 2.080.138
Begroting 2017: € 2.111.587

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 22.269.000
31 december 2015   € 21.346.000
1 januari 2017       € 18.240.000
31 december 2017   € 16.726.000

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 41.015.000
31 december 2015   € 38.510.000
1 januari 2017      € 43.230.000
31 december 2017   € 57.069.000

Resultaat

2015         € 1.186.554
2017         € 0    

Risico’s

De begroting 2017 van de Veiligheidsregio bevat een rapportage over de risico’s (paragraaf 3.2). Per thema worden de risico’s gemeld.

Effect op  kwaliteits-verbetering, krachtenbundeling en kostenbe-heersing (3K’s)

Dit samenwerkingsverband is een wettelijke verplichting. Gesteld kan worden dat de taken op het gebied van veiligheid door individuele gemeenten niet kunnen worden uitgevoerd met de kwaliteit die nodig is. Hoe zich dat vertaalt in concrete besparingen is niet te kwantificeren. Vanuit gemeenten wordt druk gezet op structurele bezuinigingen. In de periode 2012-2016 is dan een bezuiniging verwezenlijkt van €  7,9 miljoen.

Richtlijnen
kaders
begroting 2018

  • De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving.
  • In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit. In de kaderbrief 2018 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2018 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld.

Register

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Deelnemers

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Wettelijke voorschriften

Wet veiligheidsregio’s (artikel 9)

Doel regeling

Samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied Midden- en West-Brabant.

Reden aangaan verbinding

Op doelmatige wijze invulling geven aan de Wet veiligheidsregio’s.

Bevoegdheden

Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de burgers in de regio Midden- en West-Brabant. De veiligheidsregio werkt samen bij het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crisis en rampen. Hierbij is beschermen van burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke veiligheid het primaire doel van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft daarnaast secundair tot doel om te zorgen voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.