Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West

Vestigingsplaats

Moerdijk

Beoogd effect

Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoering van de opgedragen taken.

Beleidsvoornemens

  • meer kwaliteit en continuïteit in de taakuitvoering
  • minder kwetsbaarheid
  • efficiëntere inzet van schaarse middelen en personeel
  • betere bezetting/benutting van de technische infrastructuur
  • minder meerkosten
  • meer professionaliteit door meer ruimte voor specialisatie

Bijdrage gemeente

Begroting 2016: € 700.000
Begroting 2017: € 759.000

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 0
31 december 2015   € 0
1 januari 2017      € 0
31 december 2017   € 0

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 0
31 december 2015   € 1.644.000
1 januari 2017      €    118.000
31 december 2017   € 2.589.000

Resultaat

2015         € 0
2017         € 0

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West

Deelnemers

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk

Wettelijke voorschriften

Wet gemeenschappelijke regelingen

Doel regeling

Schaalvergroting efficiencyvoordelen

Reden aangaan verbinding

-   Verminderen van de kwetsbaarheid van de ICT dienstverlening
-   Verbeteren van de kwaliteit van de ICT dienstverlening
-   Verminderen meerkosten

Bevoegdheden

Uitvoeren van basistaken- en plustakenpakket