Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

NV Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.)

Vestigingsplaats

Den Haag

Beoogd effect

Duurzaam bijdragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bijdrage gemeente

9.828 aandelen

Eigen vermogen

1 januari 2015      € 3.582.000.000
31 december 2015   € 4.163.000.000
1 januari 2017      onbekend
31 december 2017   onbekend

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 149.923.000.000
31 december 2015    € 145.348.000.000
1 januari 2017      onbekend
31 december 2017   onbekend

Resultaat

2015:         € 226.000.000
2017:         onbekend

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Deelnemers

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.

Wettelijke voorschriften

Wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht en de statuten van de bank

Doel

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.

Bevoegdheden

In het kader van haar doel houdt de vennootschap zich onder meer bezig met het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer, het verrichten van valutatransacties, het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van en de handel in effecten, het bewaren, beheren en administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van derden, alsmede het oprichten van en deelnemen in andere ondernemingen en/of rechtspersonen, wier doel in verband staat met of bevorderlijk is voor het hiervoor gestelde. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen onmiddellijk of middellijk voor haar doel bevorderlijk kan zijn.