Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Vestigingsplaats

Etten-Leur

Beoogd effect

Het realiseren van een kwalitatief beter belastingproduct richting belastingplichtigen.

Beleidsvoornemens

Kwaliteit leveren op het gebied van belastingen tegen zo laag mogelijke kosten.

Bijdrage gemeente

Begroting 2015: € 649.590
Begroting 2016: € 689.282
Begroting 2017: € 686.000

Eigen vermogen

1 januari 2015      €    476.000
31 december 2015   €    406.000
1 januari 2017       €   -154.000
31 december 2017   €                 0

Vreemd vermogen

1 januari 2015      € 3.028.000
31 december 2015   € 2.320.000
1 januari 2017      € 1.075.000
31 december 2017   €    970.000

Resultaat

2015         €     -70.000
2017         €                 0    

Risico’s

Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen.

Register

 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Deelnemers

Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta.

Wettelijke voorschriften

Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Gemeentewet, Waterschapswet, Wet waardering onroerende zaken

Doel regeling

Het behartigen van de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied betreft, op het gebied van:
a. de heffing en invordering van belastingen;
b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, voorzover deze in de besluiten tot deelname aan de regeling niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de taakoverdracht aan de BWB.

Reden aangaan verbinding

Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de belastingprocessen;
Het vergroten van de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen;
Het integreren van de uitvoeringsprocessen van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen en het tot stand brengen van gecombineerde aanslagen van deze aanslagen.

Bevoegdheden

Alle bestuursbevoegdheden die samenhangen met de te behartigen belangen, met uitzondering van de verordenende bevoegdheden.