Begroting 2017

Financiële positie 2017

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2017 weergegeven.
In het bijlagenboek begroting 2017 is in bijlage 10.3 een overzicht per voorziening opgenomen met de begin- en eindsaldi 2017 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2017

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Aanwending of vrijval

Stand
31-12-2017

Onderhoudsvoorzieningen

16.725

4.557

5.813

15.470

Overige voorzieningen

6.511

787

1.156

6.142

Voorzieningen Grondbedrijf

4.354

0

2.450

1.904

Totaal voorzieningen

27.590

5.345

9.419

23.516

Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.