Begroting 2017

Financiële positie 2017

In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen het verloop van de reservepositie in meerjarig perspectief weergegeven.

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2018

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Onttrekking
t.g.v. exploitatie

Stand
31-12-2018

Algemene reserves

10.717

1.479

9.239

Bestemmingsreserves (dekking)

20.956

1.109

19.846

Bestemmingsreserves (egalisatie)

5.138

207

5.344

Bestemmingsreserves (overig)

3.645

1.450

1.792

3.303

Reserves Grondbedrijf

7.912

446

970

7.387

Totaal reserves

48.367

2.103

5.350

45.120

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2019

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Onttrekking
t.g.v. exploitatie

Stand
31-12-2019

Algemene reserves

9.239

350

8.889

Bestemmingsreserves (dekking)

19.846

1.055

18.792

Bestemmingsreserves (egalisatie)

5.344

133

5.477

Bestemmingsreserves (overig)

3.303

2.236

1.238

4.301

Reserves Grondbedrijf

7.387

50

7.337

Totaal reserves

45.120

2.369

2.692

44.797

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2020

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Onttrekking
t.g.v. exploitatie

Stand
31-12-2020

Algemene reserves

8.889

8.889

Bestemmingsreserves (dekking)

18.792

1.036

17.756

Bestemmingsreserves (egalisatie)

5.477

89

5.566

Bestemmingsreserves (overig)

4.301

2.207

1.212

5.297

Reserves Grondbedrijf

7.337

1.842

385

8.794

Totaal reserves

44.797

4.138

2.633

46.302

De belangrijkste mutaties lichten we hieronder toe: