Begroting 2017

Financiële positie 2017

Toevoeging

  • Overheveling van de algemene risicoreserve naar de reserve optimalisatie bedrijfsvoering voor het vormen van een innovatiebudget om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren (€ 250.000). Dit is conform het besluit van november 2015. Hierin werd tevens vastgelegd dat dit geld pas beschikbaar wordt gesteld als de besteding onderbouwd is.
  • Verrekening van voordelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein (€  776.000)

Onttrekking

  • Dekking kosten voor het (verder) invoeren van de basisregistraties en de digitale dienstverlening  (€ 196.000)
  • Verrekening van nadelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein (€  1.087.000)