Begroting 2017

Financiële positie 2017

  • Voor het egaliseren van de lasten en baten in de exploitatie en om grote wisselingen in de tarieven van afvalstoffenheffing en riolering te voorkomen  zijn reserves gevormd.

Op basis van de primitieve begroting 2017 wordt € 440.000 in de egalisatiereserves gestort.