Begroting 2017

Financiële positie 2017

  • overheveling naar dekkingsreserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut voor de investering in het Van Bergenplein (€ 1.000.000)
  • overheveling naar de reserve optimalisatie bedrijfsvoering voor het vormen van een innovatiebudget om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren (€ 250.000). Dit is conform het besluit van november 2015. Hierin werd tevens vastgelegd dat dit geld pas beschikbaar wordt gesteld als de besteding onderbouwd is.
  • dekking voor de aanpassing van gemeentelijke panden  op het gebied van duurzaamheid en/of toegankelijkheid en bruikbaarheid voor personen met een beperking Wmo proof (€ 100.000)
  • dekking voor de afschrijving kosten investering in de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer die we niet via de huur terug kunnen verdienen zoals bijvoorbeeld advieskosten, sloopkosten en planschade (€ 400.000)