Begroting 2017

Financiële positie 2017

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2017 weergegeven.
In het bijlagenboek begroting 2017 is in bijlage 10.2 een overzicht per reserve opgenomen met de begin- en eindsaldi 2017 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000)

Stand
1-1-2017

Toevoeging
t.l.v. exploitatie

Onttrekking
t.g.v. exploitatie

Stand
31-12-2017

Algemene reserves

12.563

1.846

10.717

Bestemmingsreserves (dekking)

21.708

1.000

1.752

20.956

Bestemmingsreserves (egalisatie)

4.696

442

5.138

Bestemmingsreserves (overig)

4.054

1.026

1.435

3.645

Reserves Grondbedrijf

8.212

250

550

7.912

Totaal reserves

51.232

2.718

5.583

48.367

Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.