Begroting 2017

Financiële positie 2017

Vaste passiva
Onder de vaste passiva vallen alle reserves. De verwachting is dat de  reserves in 2017 per saldo dalen van € 52 miljoen naar € 49 miljoen. In het bijlagenboek is in paragraaf 10.2 een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves.

Voorzieningen

De voorzieningen zullen in 2017 in totaal met zo’n € 3 miljoen dalen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door bestedingen van de voorziening Beheren op niveau.
In het bijlagenboek is in paragraaf 10.3 een overzicht opgenomen van de mutaties in de voorzieningen.

Langlopende  en kortlopende schulden

Op basis van de huidige leningportefeuille bedragen de langlopende schulden per 1 januari 2017 € 62,7 miljoen. Door inkomsten eind 2015 en 2016 is er naar verwachting begin 2017 een financieringsoverschot van € 8 miljoen. Dit bedrag zetten we uit bij de Schatkist.
Dit bedrag gebruiken we in 2017 om de geplande investeringen te betalen. Naar verwachting zal er eind 2017 de totale schuld zo’n € 70 miljoen bedragen. Uiteraard is de hoogte van de leningportefeuille sterk afhankelijk van het investeringsritme en de opbrengsten binnen het grondbedrijf.