Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Het oude Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stond toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) mocht worden toegerekend aan de taakvelden. Dit is als ware het een rentelast. Hierdoor werd een “vergoeding” berekend (de zogenaamde bespaarde rente) over het eigen vermogen (= een eigen financieringsmiddel) van de gemeente. De gemeente had de keuze om deze rente als baten op te nemen in de begroting of toe te voegen aan de reserves/het eigen vermogen. Etten-Leur volgt het advies van de adviescommissie op om de systematiek van rentevergoeding niet meer toe te passen.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

3.369

2.736

0