Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Onder het saldo van de financieringsfunctie verstaan we het verschil tussen de te betalen en te ontvangen rente. In onderstaande tabel geven we het totaal aan renteontvangsten van de leningen die door de gemeente worden verstrekt weer. Bij de te betalen rente gaan we uit van totaalfinanciering. Dit betekent dat de totale financieringsbehoefte van de gemeente geldt als basis voor financiering. We gaan dus niet uit van een afzonderlijke lening voor elk project . Het weergeven van de rentelasten voor deze specifieke leningen is daarom niet mogelijk. Aan de lastenkant hanteren we voor 2017 en volgende jaren een rekenrente van 1,0%.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

368

284

253

Programma 2 Wonen

248

200

100

Programma 3 Samenleven

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

616

484

354