Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

In de tabel hierna leest u welk bedrag wij hebben gekregen  in 2015 en 2016 en welk bedrag we verwachten te krijgen in 2017.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Algemene uitkering

33.741

35.950

35.655

Integratie-uitkering sociaal domein

23.510

21.146

20.815

Totaal uitkering gemeentefonds

57.251

57.096

56.470

Ten opzichte van eerdere ramingen vallen er een aantal zaken op, namelijk:

  • In de meicirculaire 2016 is opgenomen dat Etten-Leur in 2017 circa € 725.000 meer ontvangt voor het sociaal domein en dit loopt op naar circa € 940.000 in 2020. Dit komt voornamelijk door de volgende twee zaken:

1) de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2016 en
2) een nieuwe verdeling van het jeugdhulpbudget dat betrekking heeft op jeugdigen met  voogdijmaatregelen en van 18 jaar en ouder. Voor het gedeelte voogdij en 18 jaar en ouder ontvangt Etten-Leur in 2017 ruim € 400.000 meer dan in 2016.  

  • De integratie-uitkering Wmo (hoofdzakelijk bestemd voor voor de huishoudelijke ondersteuning) verhoogt het Rijk met € 150.000 in 2017 oplopend tot € 180.000 in 2020.

We krijgen hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning.

  • Om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan, stelt het Rijk hiervoor extra geld beschikbaar. Wij krijgen hiervoor € 40.000 in 2017, oplopend naar € 100.000 in 2020.
  • In de meicirculaire 2016 kon nog geen uitsluitsel worden gegeven over de herverdeling van het cluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (VHROSV) van het Gemeentefonds.

Vooruitlopend op de septembercirculaire 2016 hebben de beheerders van het gemeentefonds begin juli besloten de nieuwe verdeling weer voor 1/3e deel door te voeren.  In 2016 is ook al 1/3e deel herverdeeld.
Voor Etten-Leur betekent dit dat de algemene uitkering in 2017 stijgt met € 160.000 en vanaf 2018 structureel met € 200.000.
Het resterende 1/3e deel wordt voorlopig niet herverdeeld.  Of het er ooit van komt, hangt af van de uitkomst van de fundamentele discussie over de verdeling van rijksgeld over gemeenten. Deze discussie is kort voor de zomer van 2016 gestart.