Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Naast de algemene uitkering, ontvangt de gemeente budgetten voor de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein (de 3 D’s). Toch zijn ook deze middelen aan te merken als algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen worden namelijk via een integratie uitkering ter beschikking gesteld en dat betekent dat ze  vrij besteedbaar zijn. Maar, wij zetten deze middelen niet in als algemene middelen. Ons uitgangspunt blijft dat de bedragen die we voor de 3 D’s ontvangen, beschikbaar blijven voor de taken binnen het sociaal domein (gesloten systeem sociaal domein).