Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Alle gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. We noemen dat de uitkering Gemeentefonds. Een deel van dit geld krijgen we als algemene uitkering en mogen we dus overal voor inzetten. Sommige delen van de uitkering Gemeentefonds zijn bedoeld voor specifieke taken. De raming voor de uitkering Gemeentefonds baseren we op de meicirculaire 2016 en ramen we tegen actuele prijzen. Dit betekent dat we in de raming van de algemene uitkering de loon- en prijsontwikkeling van de rijksuitgaven meenemen. In de kadernota 2017-2020 hielden we al rekening met de gevolgen vanuit de decembercirculaire 2015.