Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Lokale heffingen bestaan uit de verschillende belastingen die de gemeente Etten-Leur doorrekent aan de inwoners. Het gaat dan om belastingen waar geen specifieke prestatie van de gemeente tegenover staat. Voor de onroerendezaakbelasting (OZB) gaan we uit van de actuele woningprognoses en een indexering van 0,6%. Voor de baatbelasting gaan we uit van een vaste opbrengst. De opbrengst honden- en precariobelasting zijn verhoogd met 0,6%.

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

O.Z.B. gebruikers

1.306

1.393

1.411

O.Z.B. eigenaren

6.367

6.517

6.627

Baatbelasting

9

11

0

Hondenbelasting

220

213

218

Precariobelasting

41

27

41

Totaal lokale heffingen

7.943

8.161

8.297