Begroting 2017

Lokale heffingen

De tarieven van alle lokale heffingen passen we jaarlijks op basis van de Kadernota aan. Voor de tariefstijging van alle belastingen gaan we uit van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over  2015 (begrotingsjaar t-2). Voor deze begroting is dat 0,6%.
Verder geldt voor alle rechten dat deze kostendekkend zijn. Dit is ook wat maximaal toegestaan is.