Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

Het Grondbedrijf heeft niet alleen risicoreserves en voorzieningen, maar ook bestemmingsreserves. Op deze reserves rust een ‘claim’. Dit betekent dat deze reserves een afgezonderd vermogen zijn met een specifieke bestemming voor bepaalde doeleinden.

Saldo per
1-1-2017

Toevoeging 2017

Onttrekking 2017

Saldo per
31-12-2017

Bestemmingsreserve

1.205.000

250.000

550.000

905.000

Het saldo van € 905.000 is daarom niet ‘vrij’ besteedbaar: alle middelen zijn geclaimd voor de realisatie van projecten uit de Structuurvisie plus.