Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

Wanneer een exploitatieberekening mogelijk een tekort heeft of als er onvoldoende duidelijkheid is over de bestemming van de gronden, treffen we een voorziening. Hiermee vangen we verwachte exploitatietekorten op of voorkomen we een te hoge boekwaarde.
Momenteel hebben we voorzieningen voor de locaties Trivium, verspreide bedrijfskavels en Schoenmakershoek-Oost.

Saldo per
1-1-2017

Toevoeging 2017

Onttrekking 2017

Saldo per
31-12-2017

Voorziening exploitatiekosten

4.365.000

 -

2.450.000

1.915.000