Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

Risicoreserves hebben als doel om ingeschatte risico’s in de grondexploitaties op te vangen. Deze reserves nemen toe of af, afhankelijk van het verwachte risico. De risicoreserves in het grondbedrijf zijn voldoende om exploitatierisico’s op te vangen. We spreken  daarom  van een gezonde balans tussen de risico’s en de financiële mogelijkheden.

Saldo per
1-1-2017

Toevoeging 2017

Onttrekking 2017

Saldo per
31-12-2017

Risicoreserves grondbedrijf

 7.250.000

-

-

7.250.000