Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

De financiële bedrijfsvoering van het grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe kunnen opvangen. We hoeven dan dus geen beroep te doen op de algemene dienst van de gemeente (de totale gemeente minus het grondbedrijf). In de onderstaande tabel leest u:

  1. wat het actuele risicoprofiel is van de complexen;
  2. wat het noodzakelijke weerstandsvermogen moet zijn op basis van de risicoberekening;
  3. de verwachte exploitatieresultaten;
  4. het aantal m² grond die in eigendom zijn.

Risicoprofiel
1-1-2017

Noodzakelijke Weerstands-vermogen

Verwachte exploitatie-resultaten

Voorraad
gronden

Grondexploitaties

11.905.000

4.165.000

7.415.000

546.200 m²

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s leest u in bijlage 8 van het Bijlagenboek begroting 2017. Een totale berekening van het weerstandsvermogen (inclusief grondbedrijf) nemen we op in de paragraaf weerstandsvermogen.