Begroting 2017

Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie

Eind 2013 presenteerden we het Impulsplan wonen. De ambitie is om in de periode 2014-2018 ongeveer 1.000 nieuwe woningen te realiseren. Het plan is om het grootste deel van deze woningen op gemeentelijke gronden te bouwen. Deze ambitie is overgenomen uit het raadsprogramma 2014-2018. Zoals in het raadsprogramma staat, gaan we uit van vraaggericht bouwen.

De gemeente beschikt over genoeg grond om deze ambitie te realiseren.  Er komen ook nog locaties vrij, onder andere door de nieuwbouw van brede scholen en de bundeling van functies in bestaande gebouwen. Sommige van deze locaties gebruiken we voor woningbouw

De resultaten van het woningmarktonderzoek zijn van belang voor de uitwerking van de ambitie tot een Woonvisie. Verder nemen we de gemeentelijke ambitie mee als we met de provincie en de regiopartners over de nieuwe prognoses voor bevolking en woningbehoefte overleggen.

In onderstaande tabel leest u de uitgifte van grond voor woningbouw in de komende jaren:

Uitgifte woningbouw in m²

2017

2018

2019

2020

Aantal m²  woningbouw

35.500

44.900

38.600

0