Begroting 2017

Financiering

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het Besluit Begroting en Verantwoording gewijzigd. Eén van de onderdelen is de gewijzigde rentetoerekening en de aanbeveling om onderstaand renteschema op te nemen.

Renteschema                                (bedragen x € 1.000)

1.

De externe rentelasten over korte en lange financiering

1.517

2.

Rentelasten verwacht financieringstekort

20

3.

De externe rentebaten

-254

Saldo rentelasten en rentebaten

1.283

4.

De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-356

5.

De rente van projectfinancieringen die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

-356

Aan taakvelden toe te rekenen rente

927

6.

Rente over eigen vermogen

-

7.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

8.

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

927

9.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-1.046

10.

Renteresultaat op het taakveld treasury

-119

Uit bovenstaand schema valt het volgende op te maken:

  1. De totale rentelasten worden voor 2017 begroot op € 1.517.000.
  2. In 2017 lenen we geld om de uitgaven te betalen. De rentelasten hiervoor worden begroot op € 20.000.
  1. De totale rentebaten worden begroot op € 254.000 zodat de netto rentelast € 1.283.000 bedraagt.
  1. Een bedrag van € 356.000 wordt toegerekend aan de grondexploitaties

(1,5% over boekwaarde van € 23.700.000).

  1. De netto rentelast bedraagt € 927.000. De boekwaarde van de activa bedraagt € 104.600.000.

De omslagrente is dus 0,89%. Deze is afgerond op 1,0%.

  1. Aan overige activa wordt € 1.046.000 toegerekend (1,0% over boekwaarde van € 104.600.000).
  2. Het renteresultaat bedraagt € 119.000 (het verschil tussen de 1,0% en 0,89%).