Begroting 2017

Financiering

Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, is de renterisiconorm voorgeschreven (Wet fido). De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bijvoorbeeld bij een rente-vast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal  zijn.

Renterisiconorm  (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Begrotingstotaal 2017

109.339

108.515

103.398

104.006

Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal

21.868

21.703

20.680

20.801

Aflossingen vaste schuld

2.335

2.352

1.500

11.000

Ruimte onder de renterisiconorm

19.533

19.351

19.180

9.801

Uit de tabel blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de renterisiconorm.