Begroting 2017

Financiering

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor de komende jaren weer.

Kasgeldlimiet  (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Begrotingstotaal 2017

109.339

108.515

103.398

104.006

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

9.294

9.224

8.789

8.841