Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de tabel hierboven is op basis van de signaleringswaarden van de provinciaal toezichthouder ook de aanduiding van de categorie van de kengetallen van de begroting 2017 opgenomen. De kengetallen zijn primair bedoeld als instrument voor de raad en worden niet gebruikt als extra normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. De gezamenlijke provinciale toezichthouders hebben echter geconstateerd dat het financiële beeld dat uit de kengetallen naar voren komt ook voor de toezichthouder belangrijk is voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente.
Er is door de toezichthouders daarom besloten om voor het verkrijgen van een goed beeld, aan te sluiten bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest voor 100.000⁺ gemeenten.  

In de tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren.
Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Op basis van deze indeling is in de tabel hierboven per kengetal van de begroting 2017 de categorie aangeduid.

Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

1.

Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleend gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

b. met correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

2.

Solvabiliteitsratio

> 50%

20 - 50 %

< 20 %

3.

Grondexploitatie

< 20 %

20 - 35 %

> 35 %

4.

Structurele exploitatieruimte

Begroting
> 0%

Begroting
 0%

Begroting
 < 0%

5.

Belastingcapaciteit

< 95%

95 - 105 %

> 105 %