Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Als de kengetallen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding worden beoordeeld, komen wij tot een positief beeld van de financiële positie van de gemeente Etten-Leur.  
De begroting is in structurele zin sluitend, de netto schuldquotes dalen de komende jaren  en de mogelijke impact van de grondexploitatie op de financiële positie wordt de komende jaren verkleind.
De solvabiliteitsratio zal zich in de komende jaren naar verwachting gaan stabiliseren rond de 35% en blijft hiermee ruimschoots boven de ondergrens van 20%.
De gepresenteerde kengetallen geven het college dan ook vooralsnog geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren het ingezette financiële beleid (op onderdelen) aan te passen.