Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De kengetallen die we opnemen in onze begroting zijn:

  • Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
  • Solvabiliteitsratio: het kengetal solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen en geeft aan in hoeverre er géén schulden op het bezit rusten. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid.
  • Grondexploitatie: het kengetal grondexploitatie laat zien hoe groot de grondpositie is ten opzichte van het totaal van de baten in de programmabegroting.  
  • Structurele exploitatieruimte: op het moment dat tegenover structurele lasten incidentele baten staan, ontstaat er op enig moment een probleem in de begroting. Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien of dit het geval is.
  • Belastingcapaciteit: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente een financiële tegenvaller kan opvangen of in hoeverre er ruimte is voor nieuw beleid.

Een uitgebreidere toelichting op onder andere de wijze waarop we de kengetallen berekenen is opgenomen in bijlage 13 van het bijlagenboek.