Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Met behulp van de kengetallen maken we inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen of hoeveel schulden de gemeente heeft ten opzichte van haar eigen middelen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.
Het is overigens niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen geven alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld van de financiële positie van de gemeente.
De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie is voorbehouden aan het politieke verantwoordingsproces binnen de gemeente.