Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de tabel hieronder leest u de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft.

Prognose saldo begroting

0

Algemene risicoreserve (*)

8.900.000

Reserve exploitatierisico’s

7.250.000

Onbenutte belastingcapaciteit

2.200.000

Post onvoorzien

250.000

Stille reserves

PM

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

18.600.000

(*) Uitgangspunt voor bepaling van dit bedrag is de stand van de reserve bij het opstellen van de begroting 2017 minus de claims die op deze reserve rusten.