Begroting 2017

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Voor de geïnventariseerde risico’s in de begroting 2017 bepalen we een risicoscore. De risicoscore is de kans dat het risico zich voordoet vermenigvuldigd met het geldgevolg.

Risicoscorekaart
In de onderstaande risicokaart is het aantal risico’s weergegeven met een geldgevolg.

x > € 1.000.000

1

1

€ 500.000 < x < € 1.000.000

3

3

3

1

€ 100.000 < x < € 500.000

4

10

19

10

1

€ 10.000 < x < € 100.000

7

3

6

3

1

x < € 10.000

3

1

< of 1x per 5 jaar

1x per 5 jaar

1x per 2 jaar

1 x per jaar

> 1x per jaar

De 10 grootste risico’s zijn:   

  1. Achterblijvende economische ontwikkeling heeft gevolgen voor de economische bedrijvigheid en werkloosheid / instroom in de bijstand;
  2. Herverdeeleffecten Algemene uitkering gemeentefonds;
  3. Meer dan geraamde aanspraak op inkomensvoorzieningen;
  4. Grondbedrijf: vertraging bij de uitgifte van gronden van De Streek door onvoorziene omstandigheden;
  5. Crisismanagement: gevolgschade van een calamiteit voor rekening van de gemeente;
  6. Onvoldoende beschikbaarheid van banen voor de doelgroep van de Participatiewet (garantiebanen voor inwoners met arbeidsvermogen maar die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, voornamelijk vanwege een beperking);
  7. De O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit de Toekomstvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald;
  8. Financiële overschrijdingen bij verbonden partijen;
  9. Calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik systeem;
  10.  Aannames gemaakt bij de invoering van de drie decentralisaties (de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) , de Jeugdzorg en de Participatiewet) op basis waarvan beleids- en financiële keuzes zijn gemaakt blijken in de praktijk niet te kloppen.