Begroting 2017

Lokale heffingen

De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten noemen we leges. In de volgende tabel geven we per hoofdstuk van de tarieventabel inzicht in de mate van kostendekkendheid.

Hoofdstuk

Titel I                                                            (bedragen x € 1.000)

Kosten

opbrengsten

%

1

Burgerlijke stand

84

54

64%

2

Reisdocumenten

568

590

104%

3

Rijbewijzen

201

254

126%

4

Verstrekkingen uit Basisregistratie personen

10

8

80%

5

Verstrekkingen uit het kiezersregister

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

7

Bestuursstukken

8

Vastgoedinformatie

9

Overige publiekszaken

41

33

80%

10

Gemeentearchief

12

Leegstandswet

14

Marktstandplaatsen

15

Winkeltijdenwet

16

Kansspelen

17

Telecommunicatie

44

44

100%

18

Verkeer en vervoer *)

23

2

7%

19

Diversen

67

34

51%

Hoofdstuk

Titel II

Kosten

opbrengsten

%

1

Begripsomschrijvingen

2

Vooroverleg/beoordeling conceptoverleg

76

8

11%

3

Omgevingsvergunning

716

757

106%

4

Vermindering

5

Teruggaaf

6

Intrekking omgevingsvergunning

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

19

21

115%

11

In deze Titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk

Titel III

Kosten

opbrengsten

%

1

Horeca

12

5

39%

2

Organiseren evenementen  of markten

25

10

39%

3

Prostitutiebedrijven

7

Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Totaal

1.885

1.819

 96%

In de tabel met geraamde inkomsten is een legesopbrengst geraamd van € 1.848.000. In bovenstaande tabel komt de opbrengst uit op € 1.819.000. In het eerste bedrag zijn de leges voor naturalisaties meegenomen. Deze leges worden niet geheven op basis van de legesverordening.

*) De leges bij het hoofdstuk verkeer en vervoer hebben betrekking op de invaliden parkeerkaart. Bij de 2e wijziging van de begroting 2017 verhogen we de opbrengst naar € 8.000. Het dekkingspercentage wordt dan 34%.