Begroting 2017

Lokale heffingen

Voor het rioolrecht geldt het huidige verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) als uitgangspunt. Voor het rioolrecht geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend moet zijn.

Kostendekkendheid  

Rioolrecht

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

taakveld riool

3.235

Netto kosten

3.235

Toe te rekenen kosten:

Overhead

172

BTW

359

Storting egalisatiereserve

232

Totale kosten

3.998

Opbrengst heffingen

3.998

Dekkingspercentage

100%

Een deel van de kosten van het vegen van de wegen nemen we als kostenpost mee voor het berekenen van de rioolrechten. In de kosten van taakveld riool is daarom € 125.000  opgenomen als bijdrage aan taakveld wegen.