Begroting 2017

Lokale heffingen

Voor de reinigingsheffingen geldt ook als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend moet zijn.

Kostendekkendheid  

Reinigingsheffingen

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

taakveld reiniging

3.895

Inkomsten

taakveld reiniging (exclusief afvalstoffenheffing)

-1.129

Netto kosten

2.766

Toe te rekenen kosten:

Overhead

350

BTW

556

Totale kosten

3.672

Opbrengst heffingen

3.672

Dekkingspercentage

100%

Een deel van de kosten van het vegen van de wegen nemen we als kostenpost mee voor het berekenen van de reinigingsheffing. In de kosten van taakveld reiniging is daarom € 122.000  opgenomen als bijdrage aan taakveld wegen.