Begroting 2017

Lokale heffingen

Voor de lijkbezorgingsrechten geldt een 100% kostendekking.

Kostendekkendheid  

Lijkbezorgingsrechten

(Bedragen x € 1.000)

Lasten

beheer begraafplaats

223

Salariskosten project

-16

Eenmalige kosten project

-67

Beheerskosten Binnentuin en Stationsstraat

-31

Netto kosten

109

Toe te rekenen kosten:

Overhead

28

Totale kosten

137

Opbrengst

133

Dekkingspercentage

97%

Op de lasten voor het beheer van de begraafplaatsen voerden we twee correcties door, namelijk:

  1. Eenmalige kosten die betrekking hebben op het project begraafplaatsen; De salariskosten en de kosten derden die betrekking hebben op dit project worden in mindering gebracht;
  2. Beheerskosten Binnentuin en Stationsstraat worden in mindering gebracht. Het principebesluit is genomen om deze begraafplaatsen te sluiten en om te vormen naar gedenkparken. Vooruitlopend op het definitieve besluit, laten we nu al de beheerskosten van deze twee begraafplaatsen bij de berekening van de kostendekkendheid buiten beschouwing.