Begroting 2017

Lokale heffingen

In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorgeschreven een overzicht in hoofdlijnen op te nemen van de diverse heffingen. We maken inzichtelijk hoe we er voor zorgen dat de tarieven niet hoger dan kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger zijn dan de verwachte kosten.

Bij de lasten houden we rekening met een opslag van 73% voor overhead op de salariskosten en de kosten van inhuur derden. Zie hiervoor paragraaf 4.1.3 Overhead.

Voor overheidstaken kunnen gemeenten de BTW die ze moeten betalen declareren bij het BTW-compensatiefonds. Denk hierbij aan afvalinzameling of rioolwerkzaamheden. Hierdoor is de BTW per saldo geen kostenpost voor de gemeente. Het BTW-compensatiefonds wordt echter gevoed door gemeenten zelf. Hiervoor zijn gemeenten gekort op de uitkering vanuit het Gemeentefonds.
Door deze korting op het Gemeentefonds is het toegestaan om het BTW-bedrag wat we betalen toch in de berekening van het tarief mee te nemen.