Begroting 2017

Investeringen

Begin 2016 was er een totaalbedrag van ruim € 63 miljoen voor investeringen beschikbaar. Hier is tot op heden ongeveer € 5 miljoen van uitgegeven zodat er nog € 58 miljoen resteert.

omschrijving investering              (bedragen x € 1.000)

nog beschikbaar

Brede scholen

17.500

Nieuw zwembad

12.200

Nieuwe Nobelaer

13.300

Vervanging riolering (met name Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan VGRP)

11.100

overige investeringen

3.900

58.000

Een groot gedeelte van deze investeringen heeft een lange doorlooptijd, daarom geven we dit pas in 2017 en later uit.

Voor de manier waarop we de investeringen in onze cijfers verwerken zijn onderstaande punten van belang:

Financiële verordening en richtlijn waardering en afschrijving activa 2012
In de financiële verordening 212 Gemeentewet zijn de afschrijvingstermijnen voor investeringen opgenomen. Deze termijnen gebruikten we bij het opstellen van het Investeringsplan 2017-2020.