Begroting 2017

Verbonden partijen

In het Beleidskader zijn de beleidsuitgangspunten en doelstellingen vastgelegd over regionale samenwerkingsverbanden. De nota verbonden partijen is een uitwerking hiervan. Deze nota bevat spelregels over hoe wij concreet omgaan met verbonden partijen in het algemeen en Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder. Deze nota stelde de gemeenteraad op 23 juni 2015 vast. De nota is in regionaal verband voorbereid en in de 18 gemeenteraden vastgesteld.

Deze paragraaf schrijft daarnaast de volgende financiële richtlijnen voor:

 • Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
 • De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten.
 • De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, waaronder:
  • Financiële kengetallen;
  • de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
  • Verantwoording overhead op een apart taakveld;
  • Vermelding van de gehanteerde rentepercentages;
  • Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De Gemeenschappelijke regeling (GR) kan hiervan afwijken; hiertoe dient het dagelijks bestuur een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
  • De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR;
  • Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling bruto binnenlands product (BBP) uit de septembercirculaire 2016 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2018.
  • In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren en prioriteren.
  • De GR dient in de kaders (die op grond van de nota verbonden partijen uiterlijk 1 februari aan de raden toegezonden dienen te worden)  een terugkoppeling te geven over de richtlijnen.