Begroting 2017

Verbonden partijen

Op 22 juni nam de gemeenteraad kennis van de ontwerpbegroting van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een vorm van een verbonden partij. Gemeenschappelijke regelingen (GR) zijn samenwerkingsverbanden tussen openbare lichamen zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeenteraad besloot op 22 juni zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegrotingen 2017 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, bureau Leerplicht, Regionale Ambulancevoorziening, West-Brabants Archief, Regio West-Brabant, het Werkplein, de Omgevingsdienst en het Werkvoorzieningschap. In de bijlage 7.2 van het Bijlagenboek begroting 2017 leest u een overzicht met daarin een korte weergave van het besluit en de zienswijzen.