Begroting 2017

Lokale heffingen

Belasting

Hoofdlijnen

OZB

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en andere onroerende zaken moeten OZB betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de waarde van de onroerende zaak.

Hondenbelasting

Degene die één of meer honden heeft, betaalt hondenbelasting. Voor de eerste hond geldt een lager bedrag dan voor de andere honden.

Precariobelasting

Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven de openbare gemeentegrond. Voorbeelden zijn reclamevoorwerpen aan de gevel, uitgestalde goederen of een terras.

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt betaald voor het parkeren van een voertuig op daartoe aangewezen plaatsen.

Rechten

Hoofdlijnen

Reinigingsheffingen

Afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Bedrijven, winkels en dergelijke kunnen de gemeente vragen het afval op te halen. Het reinigingsrecht is een vergoeding daarvoor. Reinigingsheffingen bestaan uit afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Rioolheffingen

De gemeente zorgt voor de inzameling, het transport en de zuivering van het afvalwater, het afvloeiend hemelwater en het grondwater en het beperken van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor gebouwen. Degene die gebruiker is van een woning, bedrijfspand of gebouw met een (in)directe aansluiting op de gemeentelijke riolering betaalt een vast tarief rioolheffing. Gebruikers die meer dan 500m³ per jaar afvoeren, betalen boven de 500 m³ een bedrag per m³.

Lijkbezorgingsrechten

Dit recht wordt geheven voor het gebruik van de begraafplaats of van diensten van de gemeente in verband met de begraafplaats.

Leges

De gemeente brengt voor tal van diensten kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten worden leges genoemd. Vaak gaat het om administratieve diensten zoals het aanvragen van een vergunning.

Marktgelden

Degene die een standplaats inneemt betaalt marktgeld. Een standplaats kan op een marktterrein zijn of op een andere openbare plaats die bestemd is voor het ten verkoop uitstallen, het aanbieden of voorradig hebben en voor het verkopen van goederen, eetwaren en andere artikelen.