Begroting 2017

Financiële positie 2017

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).
Het EMU-saldo van een gemeente kan in de jaren sterk fluctueren. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan investeringsuitgaven in een bepaald jaar (uitgaven) of grondverkopen (inkomsten).
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Op basis van de primitieve begroting 2017 ziet het EMU-saldo van de gemeente Etten-Leur er als volgt uit:

(Bedragen x € 1.000.000)

2016

2017

Berekend EMU-saldo

-1,0

-13,0

Norm (Wet HOF) *

-5,0

-5,0

(*) Dit betreft de norm van 2015. Voor 2017 is nog geen individuele norm bekend gemaakt.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt verwachten we voor het komende jaar een tekort op het EMU-saldo. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door de geplande investeringen in 2017.