Begroting 2017

Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting

Overhead
Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht  de overhead centraal in de begroting op te nemen. Overhead is gedefinieerd  als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

 • Huisvesting en facilitaire zaken (inclusief beveiliging);
 • Leidinggevenden primair proces;
 • Financien, Toezicht en Controle gericht op eigen organisatie;
 • Personeel en organisatie;
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement);
 • Interne en externe communicatie;
 • Juridische zaken;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief griffie);
 • Informatievoorziening en automatisering;
 • Documentaire informatievoorziening;
 • Managementondersteuning primair proces.

Inkomsten worden in mindering gebracht op de overhead.

De opbouw van de overhead:
De totale overheadkosten zijn € 12.440.000. De totale overheadinkomsten bedragen € 2.577.000. Dit betreffen inkomsten die we realiseren met de inzet van overhead (dienstverlening aan RWB, Werkplein, Zundert, e.d.).

Per saldo bedraagt de overhead € 12.440.000 -/- € 2.577.000 = € 9.863.000.

Op de totale overheadkosten brengen we € 1.029.000 in mindering.  Dit bedrag rekenen we toe  aan investeringen, grondexploitaties en voorzieningen. De netto lasten bedragen dus € 11.411.000.

Op hoofdlijnen ziet de opbouw van de overhead er als volgt uit: (in dit overzicht zijn de opbrengsten die worden gerealiseerd NIET meegenomen).

Indicator
Bij de indicatoren (zie paragraaf 2.4) is het percentage overhead opgenomen. Dit percentage komt tot stand door de overhead te delen door de totale lasten. Voor Etten-Leur komt dit percentage uit op 9,2% (9.863.000 /  106.621.000).

Toerekening aan tarieven
Omdat de overhead nu op één centrale plaats in de begroting is opgenomen moeten we de overhead buiten de administratie om (extracomptabel) aan de tarieven toerekenen. Deze toerekening doen we op basis van personeelslasten.

De begrote personeelslast op de taakvelden bedraagt € 13.528.000. Dit is exclusief de personeelslasten op het taakveld overhead.
Het overhead percentage berekenen we door de overheadkosten te delen door de personeelslasten:
9.863.000 / 13.528.0000 = 73%.

Concreet betekent dit dat we bij het opstellen van de tarieven voor elke euro personeelslast op het taakveld/product we er 73 cent overhead erbij opnemen.