Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

Nr.

Onderwerp

Toelichting

1

Gemeentefonds meicirculaire 2016

Op basis van de meicirculaire 2016 stellen we de raming voor 2016 positief  bij.
Via de raadsinformatiebrief van 17 juni 2016 informeerden we de raad hier al over. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op programma 3 van € 389.000 dit gedeelte wordt opgevangen binnen de budgetten van het sociale domein.

2

Kapitaallasten

Investeringen in de gemeentewerf (een overkapping voor de stalling van voertuigen) is later gereed dan verwacht door weersomstandigheden. Hierdoor worden de kapitaallasten uitgesteld en ontstaat er een incidenteel voordeel.

3

Rente grondbedrijf

In 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aangepast. Eén van de onderdelen die wijzigen,  is het rentepercentage dat toegerekend mag worden aan de grondexploitaties. Voor Etten-Leur gaan we in 2016 uit van een percentage dat van 3% naar 1,6% gaat. In de eerste bestuursrapportage 2016 namen we hiervoor  al een bedrag op  maar dit was (achteraf) te laag ingeschat en we stellen dat nu bij.

4

CAO ontwikkeling

In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de loonkosten van 1,25% (€ 250.000). De landelijke onderhandelingen hebben er toe geleid dat de CAO verhoging in 2016 3% is geworden. Dit leidt in 2016 tot extra loonkosten van € 450.000. Hierdoor resteert een structureel tekort van € 200.000.

5

Arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking

Met de Participatiewet wil de regering ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking meedoen op de arbeidsmarkt. Volgens de banenafspraak creëren de gemeenten elk jaar extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, tot er in 2023 in totaal 5.250 extra banen zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze afspraak samen met de andere overheidswerkgevers en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gemaakt.
Voor de gemeente Etten-Leur als werkgever betekent dit dat we jaarlijks 1,5 arbeidsplaatsen moeten creëren, in 2020 zijn dit in totaal  7,5 arbeidsplaatsen extra.

6

Vennootschapsbelasting

Voor Grondexploitatie en Parkeren wordt de gemeente voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als onderneming.
Bij de Grondexploitatie is de fiscale winst € 550.000. Dit bedrag is belastbaar. Bij Parkeren ontstaat na toepassing van de vrijstelling voor straatparkeren een negatief fiscaal resultaat van € 178.000.
Per saldo resteert een fiscale winst van € 372.000 waarvoor € 93.000 vennootschapsbelasting betaald moet worden.

Reserves grondbedrijf

De te betalen vennootschapsbelasting van € 93.000 wordt verrekend met de reserves van het grondbedrijf, dit omdat de fiscale winst door het Grondbedrijf gemaakt wordt.

7

Voorziening pensioen politieke ambtsdragers

De uitgangspunten voor de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)  actualiseerden we opnieuw (rentepercentage, levensverwachting, pensioengrondslag) . Hieruit blijkt dat de voorziening hoger moet zijn dan eerder gedacht.

8

Opleidingskosten

Om het kennis niveau van de medewerkers op peil te houden en/of te vergroten is voor het jaar 2016 € 75.000 extra nodig.

Reserve optimalisering bedrijfsvoering

Deze extra opleidingskosten worden verrekend met de reserve optimalisering bedrijfsvoering.  Bij de jaarrekening 2015 is € 292.000 aan deze reserve toegevoegd.

9

Automatisering

In 2016 is een afrekening ontvangen van de kosten voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) 2015. De loonkosten zijn in 2015 lager ingeschat, deze kosten nemen we nu op.

Reserve automatisering

Deze extra kosten worden verrekend met de reserve automatisering.

10

Elektronische dienstverlening

In de Burgerzakenapplicatie zou dit jaar al een aantal e-Diensten gerealiseerd worden. Dit heeft door externe oorzaken vertraging opgelopen, waardoor kosten in een later stadium gemaakt worden.

Reserve elektronische dienstverlening

Door de vertraging wordt minder aan de reserve onttrokken.

11

Informatiebeveiliging

Met de digitalisering en de opkomst van diverse nieuwe technologieën moeten we steeds meer stilstaan bij onze privacy. Het is daarom noodzakelijk om vanaf 2016 een vervolg te geven aan de verdere implementatie van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Zo gaan we ondermeer invulling geven aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de aanstaande Europese Privacyverordening.

12

Leges Burgerzaken

Op basis van nieuwe prognoses stellen we de opbrengst naar beneden bij. Het aantal aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijkssluitingen blijken  minder te zijn dan geraamd was.

13

Afvalbakken gemeentelijke gebouwen

In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2018 staat beschreven dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om toe te kunnen werken naar een CO2-neutrale organisatie. CO2-neutraal is een term die aangeeft dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering en dat voor een organisatie een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd.  Door de afvalstromen intern nog optimaler te scheiden kan de component restafval nog sterker afnemen. Er worden afvalunits geplaatst op centrale plekken binnen de kantoren. De kosten van deze afvalbakken worden ten laste gebracht van de post onvoorzien.

14

Post onvoorzien

Ter dekking van diverse voorstellen (afvalbakken en inrichting sporthal Turfschip)  wordt € 51.000 aan de post onvoorzien onttrokken. Het restant van de post onvoorzien € 157.000 wordt ingezet ter dekking van het negatieve saldo van deze 2e bestuursrapportage.  Het saldo van de post onvoorzien is na deze bestuursrapportage € 0.

15

Onvoorzien Onderhoud Gebouwen

Herberekening van de post onvoorzien onderhoud gebouwen. Per saldo betekent dit een nadeel van € 25.000.

16

Uren Grondbedrijf

Bij projecten Grondbedrijf maken medewerkers vooraf ramingen voor het werk. Het Grondbedrijf vergoedt de uren aan de Algemene Dienst. We houden hiermee in de begroting rekening. In de praktijk komen raming en tijdstip van uitvoering van werk soms niet altijd overeen en is correctie nodig. In 2016 vergoedt het Grondbedrijf voor € 212.000 aan extra uren voor projecten uit de programma’s 2 en 3. We passen hierop een correctie toe van € 18.000 omdat minder uren nodig zijn voor diensten van de Algemene Dienst. In totaal komt de extra vergoeding uit op € 193.000.

17

Hervorming persoonsgebonden budgetten (PGB)

Voor de uitvoering van de taakstelling voor huishoudelijke ondersteuning zetten we ook de persoonsgebonden budgetten (PGB's) om naar resultaatsturing. Dit vraagt een eenmalige investering (tijdelijke externe formatie) voor Etten-Leur van € 140.000. Dit bedrag dekken we uit het budget investeringsimpuls (programma 3).

18

Personeel 3D's

In de kadernota 2017 is voor de jaren 2017 en 2018 tijdelijk budget opgenomen voor personele investeringen voor Wmo en Jeugd en voor een projectleider wijkteams. Een gedeelte hiervan zetten we in 2016 al in.

Reserve sociaal domein

Deze extra personele investeringen worden verrekend met de reserve sociaal domein.

19

Administratieve wijzigingen

Dit betreffen administratieve wijzigingen tussen de programma's die per saldo budgettair neutraal verlopen.

20

Gemeentefonds september circulaire 2016

Op basis van de septembercirculaire 2016 stellen we de raming voor 2016 positief  bij als gevolg van een hoger accres en een bijdrage in het kader van het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom.

21

Overig

Betreft diverse kleine mutaties