Begroting 2017

Bestuur en dienstverlening

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo programma conform startpositie 2016-2020

60.135

52.320

52.836

53.028

53.256

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016

1. Gemeentefonds meicirculaire

502

0

0

0

0

2. Kapitaallasten

44

0

0

0

0

3. Rente Grondbedrijf

-226

0

0

0

0

4. CAO ontwikkeling

-200

-200

-200

-200

-200

5. Arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking

-42

-84

-125

-167

-209

6. Vennootschapsbelasting

-93

-93

-93

-93

-93

6. Reserves grondbedrijf

93

93

93

93

93

7. Voorziening APPA

-14

-100

55

20

21

8. Opleidingskosten

-139

0

0

0

0

8. Reserve optimalisering bedrijfsvoering

139

0

0

0

0

9. Automatisering

-100

0

0

0

0

9. Reserve automatisering

100

0

0

0

0

10. Elektronische dienstverlening

-230

0

0

0

0

10. Reserve elektronische dienstverlening

230

0

0

0

0

11. Informatiebeveiliging

-20

-40

0

0

0

12. Leges burgerzaken

-50

0

0

0

0

13. Afvalbakken gemeentelijke gebouwen

-31

0

0

0

0

14. Post onvoorzien

208

0

0

0

0

15. Onvoorzien onderhoud gebouwen

-32

0

0

0

0

16. Uren Grondbedrijf

-18

0

0

0

0

17. Hervorming PGB

-140

0

0

0

0

18. Personeel 3D's

-56

-170

-114

0

0

18. Reserve sociaal domein

56

0

-56

0

19. Administratieve wijzigingen

-60

-39

0

0

0

20. Gemeentefonds septembercirculaire

305

0

0

0

0

21. Overig

-16

-101

-101

-88

-87

Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016

210

-734

-541

-435

-475

Saldo programma na 2e bestuursrapportage 2016

60.345

51.586

52.295

52.593

52.781