Begroting 2017

Wonen

Nr.

Onderwerp

Toelichting

1

Parkeren

We hebben minder opbrengsten voor parkeren. We noemen twee redenen: het nieuwe parkeerbeleid (zie voor toelichting: beleidsmatige ontwikkelingen) en tijdelijk geen opbrengsten uit  de parkeerautomaten in de Bisschopsmolenstraat vanwege uitvoering van reconstructie.

2

Onderhoudsbudgetten producten

Omdat taken en gebouwen zijn afgestoten verlaagden we hiervoor de onderhoudsbudgetten.

3

Nutsvoorzieningen

We kunnen de kosten voor nutsvoorzieningen verlagen doordat gebouwen zijn afgestoten of in gemeentegebouwen (energie-besparende) ledverlichting is toegepast.

4

Riolering

In 2016 zijn er minder incidentele herstelwerkzaamheden aan het riool .Daarnaast hadden we tot op heden minder kosten voor het oplossen van calamiteiten. Dit leidt tot een incidentele verlaging van het budget.

Reserve Riolering

Het budget voor riolering dat dit jaar niet nodig is, storten we terug in de reserve Riolering.

5

Planologie, bestemmingsplan

We hevelen een deel van het budget voor herziening bestemmingsplannen over naar 2017 (zie voor toelichting: beleidsmatige ontwikkelingen).

Reserve Planologie

Het bedrag dat wordt overgeheveld storten we in de reserve Planologie.

6

Onderwijshuisvesting 'het Voortouw'

De klimaatinstallatie van de brede school ‘Het Voortouw’ moet worden vervangen omdat de huidige installatie niet goed functioneert.

Algemene risicoreserve

De vervanging van de klimaatinstallatie dekken we uit de algemene risicoreserve.

7

Uren Grondbedrijf

Bij projecten Grondbedrijf maken medewerkers vooraf ramingen voor werk gedurende het gehele project. Het Grondbedrijf vergoedt de uren aan de Algemene Dienst. We hebben te maken met een raming. In de praktijk komen raming en werk niet altijd overeen en is correctie nodig. Zo ook voor projecten horend tot programma 2 (Spoorzone, De Streek). We boeken op dit programma € 30.000 aan extra uren

8

Herziening bouwleges

Ter voorbereiding van de begroting ramen we voor welke projecten een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. We stellen vast dat voor sommige projecten de aanvraag niet dit jaar meer wordt ingediend (bijvoorbeeld het zwembad).We hebben daardoor in 2016 minder legesinkomsten. De raming 2017 hebben we beperkt verhoogd. Omdat er meer vergunningsvrij kan worden gebouwd, houden we structureel rekening met lagere opbrengsten.

9

Huisvesting Jeugd en Jongerenwerk, taakstelling realisatie

We hebben een correctie toegepast voor de kosten onderhoud en energie voor gebouwen die langer in gemeentelijk beheer blijven.

10

Kapitaallasten klein onderhoud verhardingen en openbare verlichting

Als gevolg van capaciteitsgebrek voeren we in 2016 niet alle geplande werkzaamheden voor klein onderhoud verhardingen en openbare verlichting uit. Daardoor hebben we dit jaar minder uitgaven (kapitaallasten).

10

Dekkingsreserve kapitaallasten

Omdat we minder werk uitvoeren, onttrekken we minder geld aan de dekkingsreserve.

11

Kapitaallasten onderwijs

Als gevolg van capaciteitsgebrek kunnen we niet alle voor 2016 geplande werkzaamheden bij onderwijsgebouwen uitvoeren. Daardoor hebben we dit jaar minder uitgaven (kapitaallasten).

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs

Omdat we minder werk uitvoeren, onttrekken we minder geld aan de dekkingsreserve.

12

Kapitaallasten huisvesting ouderenwerk (de Linde)

In het plan voor de verkoop en verbouwing van het pand ‘De Linde’ aan de Lambertusstraat 3 hielden we rekening met gedeeltelijke dekking van de kosten uit opbrengsten bij verkoop van het pand Stationsstraat 23. De opbrengst voor dit pand is lager dan geraamd. We hebben daardoor een tekort van € 190.000.

Algemene risicoreserve

We dekken het tekort uit de algemene risicoreserve. Daarnaast passen we een administratieve correctie van € 25.000 toe.

13

OZB en waterschapslasten

De nieuwbouw brede scholen leidt tot hogere bijdrage Onroerend Zaak Belasting en waterschapslasten.

14

Overig

Betreft diverse kleine mutaties.